Healy Gold

In de goudcyclus zitten 7 programma's

-PUUR -

Het puur-programma is het ideale startpunt voor iedereen die begint met healy.
Het helpt het energieveld van organismen bij het herstellen van de bio energetische effecten van milieuvervuiling, gifstoffen, een ongezond eetpatroon en andere negatieve factoren.

-ZORG-

Wij beschouwen een verzwakt bio-energetisch veld als oorzaak van vele acute en chronische aandoeningen. Versterk je energieveld door middel van passende oefeningen, gezonde voeding en water.
Zorg betekent 'zorgen voor'
Met andere woorden het voorkomen van vele bio-energetische verstoringen.

-BALANS-

Het evenwicht tussen de verschillende lichaamsfuncties is zeer belangrijk voor ons welzijn en onze gezondheid
Balans verwijst naar de bio-energetische balans van nieren, bloedsomloop, lymfesysteem en hormonen
Het is een ideaal programma voor een diepe energetische vereffening van het energieveld in het lichaam.

-ZIJN-

Wat het programma balans is voor het lichaam, is het programma zijn voor de geest.
Het programma helpt je bij het terugwinnen van je emotionele evenwicht.

-ENERGIE-

Prestaties hebben ondersteuning nodig. Ongeacht of je een goed getrainde sportatleet bent, een gestreste manager of een drukbezette moeder. Het programma energie helpt je om om te gaan met gezondheidsproblemen op een bio-energetische manier.

-ONTSPANNING-

Ontspanning staat voor een ontspannend anti-stress effect. Stress is vaak de oorzaak van verzuring en onevenwichtigheid in het lichaam. Volgens ons worden vele ziekten veroorzaakt door permanente stress.Het moderne leven staat ons niet toe om onze dagelijkse zorgen en stress los te laten. Een streven dat volgens ons een van essentieel belang is voor herstel.

-LOSLATEN-

Er bestaan veel verschillende soorten oorzaken voor pijn. Pijn kan bijvoorbeeld een symptoom zijn van verzuring van weefsels. Het kan ook emotionele pijn zijn.  Als alternatief voor of als uitbreiding van de klassieke pijntoepassingen in healy, kun je het programma loslaten heel goed combineren.


In the coldcyclus are 7 programs

 

-PURE-

The pure program is the ideal point for anyone starting with healy.
It helps the energy field of organisms to restore the bio-energetic effects of environmental pollution, toxins, an unhealthy diet and other negative factors.

-CARE-

We consider a weakened bio-energetic field as the cause of many acute and chronic conditions. Strengthen your energy field through appropriate exercises, healthy food and water.
Care means 'to take care of'
In other words, the prevention of many bio-energetic disturbances.

-BALANCE-

The fine balance of the various body systems is very important for our well-being and our health
Balance refers to the bio-energetic balance of kidneys, circulatory system, lymphatic system and hormones
It is an ideal program for a deep energetic equalization of the energy field in the body.

-BEING-

What the program balance is for the body, is the program being for your soul.
The program helps you to regain your emotinal balance.

-ENERGY-

Performances needs support. Regardless of whether you're a well-trained sports athlete, a stressed manager or a busy mom. The energy program helps you to deal with health problems in a bio-energetic way.

-RELAXATION-

Relaxation stands for a relaxing anti-stress effect. Stress is often the cause of acidification and imbalance in the body. We believe many diseases are caused by permanent stress. Modern life does not allow us to let go of our daily worries and stress. A goal that we believe is essential for recovery.

-RELEASE-

There are many different causes of pain. Pain can be a symptom of acidification of tissues. It also can be emotional pain. As an alternative to or as an extension of the classic pain applications in healy, you can you can combine with the program 'release' very well

Maak een Gratis Website met JouwWeb